fbpx

Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1             TC Shops : de onderneming van TC Shops B.V. met de handelsnaam TC Shops gevestigd aan de Savoor 11, 5541SK te Reusel,
telefoonnummer : +31(0)497641490, KvK : 17195779

1.2             Website De website van TC Shops en alle onderliggende pagina’s. Hieronder worden geen websites en/of webpagina’s verstaan
waar vanuit de website van TC Shops naar wordt verwezen en/of gelinkt die niet direct of indirect onderdeel uitmaken van de TC
Shops -website.

1.2             Overeenkomst op afstand Een Overeenkomst voor de verkoop van producten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst
uitsluitend wordt gebruik gemaakt van techniek voor communicatie op afstand.

1.3             Techniek voor communicatie op afstand De communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een
Overeenkomst op afstand; zoals via internet, per telefoon, etc.

1.4             Koop op afstand Een Overeenkomst op afstand die is gesloten tussen TC Shops en een Consument, waarbij onder consument
wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf

1.5             Wederpartij: Degene met wie TC Shops een overeenkomst heeft afgesloten;

1.6             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van
TC Shops alsmede op alle overeenkomsten tussen TC Shops en wederpartij
TC Shops wijst uitdrukkelijk eventueel door de wederpartij van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van de hand, ook
in het geval van een eventuele eerdere verwijzing naar dergelijke (algemene) voorwaarden.
Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de wederpartij dient uitdrukkelijk schriftelijk met TC Shops te worden
overeengekomen. Mochten (algemene) voorwaarden van de wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of werden verklaard, dan
prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van TC Shops

2. Aanbod en overeenkomst

2.1            Alle offertes van TC Shops zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen
en verdere gegevens die TC Shops verstrekt, zijn voor TC Shops niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van
zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien een offerte van TC Shops een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de
wederpartij wordt aanvaard, heeft TC Shops recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de
wederpartij te herroepen.

2.2            Een overeenkomst tussen TC Shops en de wederpartij komt eerst tot stand nadat TC Shops de opdracht van de wederpartij
schriftelijk heeft aanvaard. TC Shops beperkt zich uitsluitend tot het leveren van tegels en sanitair, en is op geen enkele wijze
betrokken bij of verantwoordelijk voor de installatie, verwerking of montage van deze tegels en sanitair. Op verzoek van de
Wederpartij kan TC Shops eerstgenoemde in contact brengen met potentiële installateurs, met wie de Wederpartij zelfstandig een
overeenkomst van aanneming van werk dient af te sluiten.

2.3            Indien de wederpartij aan TC Shops voor aanvang van de overeenkomst een tekening heeft verstrekt, zal deze tekening voor TC
Shops als uitgangspunt dienen voor een met zorg vervaardigd ontwerp en werktekening die dienen als basis voor de
totstandkoming van de overeenkomst. De tekening en het daarop gebaseerde ontwerp en de werktekening, zowel als het ontwerp
en de werktekening die door TC Shops zonder een door de wederpartij verstrekte tekening zijn gemaakt, zijn echter een
richtlijnen waarvan kan worden afgeweken. De installatie van een badkamer is een verbouwing waarbij het altijd mogelijk is dat
er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die een afwijking van de originele tekening of ontwerp noodzakelijk maken. De
gevolgen van deze afwijkingen komen, tenzij deze kennelijk te voorzien waren geweest voor TC Shops , voor rekening van de
Wederpartij.

2.4            In afwijking van het bovenstaande komt een overeenkomst op afstand tot stand wanneer de wederpartij een order heeft geplaatst
met gebruik making van techniek voor communicatie op afstand en TC Shops de order per mail aan de wederpartij heeft
bevestigd. Indien de wederpartij optreedt als consument dan kan hij de koop binnen 14 dagen na de levering zonder opgaaf van
redenen annuleren conform het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

2.5            Alle aanbiedingen op de website gelden voor zover de voorraad strekt.

3. Wijzigingen

3.1            Na het tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij met TC Shops alsnog verlangde wijzigingen in de
overeenkomst moeten door de wederpartij schriftelijk aan TC Shops worden gemeld, vóórdat TC Shops onherroepelijke
bestellingen heeft geplaats bij haar leveranciers. Deze wijziging worden pas onderdeel van de tussen TC Shops en de wederpartij
gesloten overeenkomst nadat TC Shops deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard.

3.2            Indien TC Shops de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt is de wederpartij verplicht alle daaruit
voortvloeiende (extra) kosten aan TC Shops te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de wederpartij ter
zake van de met TC Shops gesloten overeenkomst.

3.3            Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de levering ontstaat, zal de door TC Shops
opgegeven leveringstermijn worden verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze voorwaarden voor van
overmacht bepaalde. TC Shops is ter zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens de wederpartij.

4.  Levering en levertijd en garantie

4.1            De door TC Shops in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij opgegeven levertijden hebben slechts
een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

4.2            Indien buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen de uitvoering van de overeenkomst door TC Shops niet binnen de
overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal TC Shops de wederpartij zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de
overeenkomst kan worden uitgevoerd. TC Shops is in dit verband tevens gerechtigd de overeenkomst in deelleveranties uit te
voeren. Alsdan wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.

4.3            Indien enige door TC Shops opgegeven termijn wordt overschreden, is TC Shops ter zake eerst in verzuim nadat de wederpartij
TC Shops schriftelijk in gebreke heeft gesteld en TC Shops een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen
jegens de wederpartij te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijke
overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

4.4            De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van TC Shops nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door TC Shops te
leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De wederpartij is verplicht alle door TC Shops met het oog op verzending van de
zaken samenhangende informatie te verstrekken. Indien de wederpartij geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het
magazijn van TC Shops als plaats van aflevering.

4.5            TC Shops is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft
voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.

4.6            Bij levering in massa, behoudt TC Shops zich, bij uitvoering van de bestelling, het recht tot 15% meer of minder te leveren dan
de bestelde hoeveelheden.

4.7            Alle producten die door TC Shops worden geleverd hebben een geldige fabrieksgarantie. Per merk en product kan dit oplopen tot
maar liefst 10 jaar. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u een service aanvraag invullen met uw gegevens en
garantiegeval. Naast de fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke
garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

5. Prijzen, tarieven en facturering

5.1            Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door TC Shops opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en eventuele
andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte /
prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

5.2            TC Shops levert franco sanitair vanaf € 275,-. Indien de wederpartij de zaken waarvan TC Shops de kosten inzake emballage en
transportmiddelen in rekening heeft gebracht, op haar eigen kosten aan TC Shops retourneert, zal TC Shops de wederpartij voor
deze kosten crediteren. Bij de aankoop van tegels werkt TC Shops samen met externe transporteurs en worden er per levering
minimaal € 75.- excl. BTW aan vrachtkosten doorberekend per pallet.

5.3            TC Shops heeft het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de
totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij in rekening brengen. Vindt deze prijsverhoging plaats binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst en zonder kosten, te ontbinden.

5.4            Indien sprake is van deelleveranties is TC Shops gerechtigd iedere deelleverantie afzonderlijk te factureren

6. Eigendomsvoorbehoud van Tegelhal Brabant

6.1            De door TC Shops geleverde zaken blijven eigendom van TC Shops , totdat de wederpartij heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen jegens TC Shops uit hoofde van enige met TC Shops gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken,
vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

6.2            Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TC Shops niet
gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders dan in het
kader van zijn normale eventuele bedrijfsuitoefening.

6.3            In het geval de wederpartij zijn verplichtingen, tot zekerheid waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens TC Shops niet
nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd om de geleverde zaken bij de wederpartij of derden die de zaken voor de koper houden weg
te (doen) halen. De wederpartij verschaft Couwenberg Tegels & Sanitair V.O.F, of de partij die namens Couwenberg Tegels &
Sanitair V.O.F in deze optreedt, nu reeds toestemming om namens hem (de wederpartij) de opslagruimte te betreden om de zaken
waar het eigendomsvoorbehoud op rust, mee te nemen.

7. Overmacht

7.1            In geval van blijvende overmacht is TC Shops gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk door middel
van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. TC Shops is ter zake jegens de wederpartij niet
aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden schade

7.2            In geval van tijdelijke overmacht is TC Shops gerechtigd de termijnen waarbinnen er geleverd moet worden, te verlengen met de
tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de
wederpartij geheel ofgedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op
schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de wederpartij ter zake van het reeds door TC Shops
uitgevoerde deel van de overeenkomst.

7.3            Onder overmacht in de zin van dit artikel worden alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst
(tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop TC Shops geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van TC
Shops , noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van TC Shops komen. Tot
dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend:
– Bedrijfsstoring
– Werkstaking
– Storing in de energie- of materiaalaanvoer
– Transportmoeilijkheden
– Brand, explosies, molest, oorlogen
– Overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de levering van het gekochte.
– Bedrijfsstoring, staking, faillissement, surséance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van TC Shops in de meest ruime zijn van het woord.

7.4            Indien TC Shops bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen, is TC Shops bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verricht deel van de
overeenkomst afzonderlijk te factureren.

 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1            Alle door TC Shops aan de wederpartij ter beschikking gestelde documenten en gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, ect.)
zijn door TC Shops met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De wederpartij dient genoemde documenten en gegevens
te controleren. TC Shops aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit afwijkingen tussen de door TC
Shops verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie.

8.2            Tenzij uitdrukkelijk anders met de wederpartij is overeengekomen behoudt TC Shops alle auteursrechten en overige rechten van
intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op alle aan de wederpartij verstrekte documenten en gegevens,
tekeningen, berekeningen, modellen en overige documentatie.

8.3            Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van TC Shops te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of
anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden te beschikking te stellen, al dan niet tegen
betaling van enige vergoeding.

9. Betaling

9.1            Betaling door de wederpartij dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Eventuele
kortingen/kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale
termijnen, termijnen, tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de
wederpartij, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2            De door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde
renten en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.

9.3            Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van TC Shops zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen
tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij jegens TC Shops uit hoofde van met TC Shops
gesloten overeenkomst(en).

9.4            Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande
factuurbedrag de wettelijk rente verschuldigd. Voorts zijn alsdan voor rekening van de wederpartij de incassokosten bepaald
volgens de regels van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ter vergoeding van de kosten die TC Shops
voor de incassering van de vordering(en) op de wederpartij moet maken, onverminderd de TC Shops overigens toekomende
rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

10. Klachten en retouren

10.1            Bij franco levering dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 24 uur na franco levering
op de afleverbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten
opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan een derde die deze zaak houdt voor de wederpartij verplicht de in dit
artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat de derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

10.2            bij levering af magazijn of fabriek dient de wederpartij terstond na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze
voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen
kwaliteitseisen.

10.3            De wederpartij dient klachten betreffende tekorten of beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 24 uur na levering kunnen
worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering of binnen acht dagen na de tekorten of beschadigingen redelijkerwijs
geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk ter kennis van TC Shops te brengen. Tekorten of beschadigingen kunnen
redelijkerwijs geconstateerd worden indien de wederpartij deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij of kort na de
ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken.
Bij verwerking dient de wederpartij tekorten of beschadigingen terstond schriftelijk per mail aan TC Shops te melden.

10.4            TC Shops is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of beschadigingen indien de zaken door wederpartij zijn
doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de wederpartij deze tekortkomingen of beschadigingen niet binnen de in dit artikel
vermelde termijn(en) aan TC Shops kenbaar heeft gemaakt.

10.5            De wederpartij is niet gerechtigd de zaken van TC Shops te retourneren. Bij een gegrond bevonden klacht komt TC Shops de
zaken zelf bij de wederpartij ophalen. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dan de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk in
de originele staat en verpakking bevinden.

10.6            Indien TC Shops de wederpartij geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren is
TC Shops gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren en/of de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te
slaan (onder derden) en ze ter beschikking van de wederpartij te houden. Indien TC Shops een dergelijke retourzending onder
zich houdt, impliceert dit geen aanvaarding.

10.7            Indien TC Shops een klacht gegrond acht, is TC Shops gerechtigd de betreffende leverantie opnieuw uit te voeren, dan wel
anderszins de klachten te (doen) verhelpen. TC Shops is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door wederpartij ten gevolge
van de klachten gelden (gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van TC Shops .

10.8            Indien de door TC Shops geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en TC Shops zich te zake niet op overmacht
kan beroepen en indien er geen sprake is van opzet of grove schuld van laatstgenoemde, is TC Shops slechts gehouden tot
kostenvrije herlevering. Indien herlevering –om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is dan heeft TC Shops het recht de
netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.

11. Aansprakelijkheid

11.1            TC Shops is uitsluitend voor directe door de wederpartij geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.

11.2            Indien TC Shops de leverantie uitvoert aan de hand van door de wederpartij bij het verstrekken van haar opdracht vervaardigde
tekeningen, welke tekeningen achteraf niet juist/niet volledig blijken te zijn, is TC Shops nimmer aansprakelijk voor extra
werkzaamheden, materiaal, vertraging of andere schade die de wederpartij ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van
haar tekeningen lijdt.

11.3            Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op TC Shops enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij
mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis te allen tijde beperkt tot
het bedrag waarvoor de door TC Shops gesloten of redelijkerwijze te sluiten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk een
uitkering verleent.

12. Opschorting en ontbinding

12.1            Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens TC Shops niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is TC Shops
gerechtigd – onverminderd alle overige aan TC Shops toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de
wederpartij op te schorten tot dat de wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen jegens TC Shops is nagekomen.

12.2            TC Shops heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zonder
(verdere) voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijk buitengerechtelijke
verklaring te ontbinden indien:
a. sprake is van blijvend overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen;
b. de wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens TC Shops uit hoofde van
de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt.
c. aan de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de wederpartij wordt
aangevraagd of de wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, de wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands)
akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de wederpartij
toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
d. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de wederpartij feitelijk
worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
e. het vermogen van de wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de wederpartij
beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de
wederpartij verhaal wordt gezocht.

12.3            De met de wederpartij gesloten (deel)overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de wederpartij, op grond van het artikel
10 van deze algemene voorwaarden bepaalde, zaken heeft geretourneerd aan TC Shops . Dit geldt enkel voorzover het de
geretourneerde zaken betreft.

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1            Op alle overeenkomsten tussen TC Shops en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2            Alle geschillen welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst tussen TC Shops en de
wederpartij – daaronder begrepen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten – zullen bij
uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, voor zover wettelijke bepalingen zich niet
daartegen verzetten.

13.3            In geval van een Koop op afstand heeft de Consument maximaal 14 dagen de mogelijkheid om deze zonder opgaaf van reden te
ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van levering van het product of de producten. Tijdens deze termijn dient de Consument
zorgvuldig om te gaan met het product of de producten en de bijbehorende verpakking(en), waarbij de Consument het product of
de producten alleen uitpakt voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of deze zullen worden geaccepteerd. Het
herroepingsrecht geldt alleen wanneer er sprake is van een Koop op afstand. Wanneer de Consument gebruik wil maken van het
herroepingsrecht, zal door de Consument het retourverzoekformulier op de website ingevuld dienen te worden. Zodra het
retourverzoek formulier is ontvangen door TC Shops , krijgt de Consument binnen 2 werkdagen een bevestiging of het
retourverzoek onder voorbehoud wordt aanvaard (inclusief eventuele instructies). Retourzendingen worden gecontroleerd op de
compleetheid en onbeschadigde staat van het product of de producten, eventueel bijgeleverde onderdelen en de verpakking. Aan
de hand van deze controle zal TC Shops een definitieve beslissing kunnen nemen met betrekking tot het wel of niet accepteren
van een retournering.